Archyvas kategorijai Knygų lentyna

„Skorpioniškas virsmas“ negęsta

virsms

„Skorpioniškas virsmas“ – taip pasivadinusi Kauno rajono kuriančių pedagogų šventė- popietė šįmet paminėjo savo kuklų jubiliejų- 5-ąjį susitikimą. Tokį keistą, o gal poetišką pavadinimą šiam susibūrimui pasiūlė mokytoja Laima Ancutienė- Kupstaitė. Skorpiono žvaigždynas skaisčiausiai įsižiebia lapkritį- tamsiausią, giliausią metų laiką, palankiausią kūrybai- savo laiko ir savo esmės apmąstymui. Tokia buvo šio pavadinimo motyvacija. Ir atrodo, kad ji buvo įžvalgi…

Read more on „Skorpioniškas virsmas“ negęsta…

Prisiminimai apie vilniečius: parašyti ir parašysimi

DSCN2986Anądien nuėjau į gydytojo V.Razuko knygos „Skambėkite, Vilniaus varpai“ pristatymą. Sužinojau atsitiktinai, bet pasirodė įdomu, nes: 1) jaučiu simpatiją visiems rašantiems nehumanitarams ir nerašytojams; 2) prisiminimai apie prieškario ir pokario Vilnių, kas jau savaime yra neabejotinai vertinga.

Read more on Prisiminimai apie vilniečius: parašyti ir parašysimi…

Fotoalbumo „Algimantas Švažas“ sutiktuvės Lietuvos dailininkų sąjungoje

akimirka iš knygos sutiktuvių. Gražina Švažienė (su gėlėmis) ir  Rimantas Dichavičius. Priešais juos – Aldona Daučiūnienė, Menininkų rūmų direktorė. Autorės nuotr.

akimirka iš knygos sutiktuvių. Gražina Švažienė (su gėlėmis) ir Rimantas Dichavičius. Priešais juos – Aldona Daučiūnienė, Menininkų rūmų direktorė. Autorės nuotr.

Neseniai išleistas, kaip sakoma, dar spaustuvės dažais kvepiantis fotoalbumas „Algimantas Švažas“ plačiajai visuomenei buvo gražiai pristaytas spalio 2 dieną. Knygos sutiktuvėse dalyvavo jos sudarytojas maketuotojas Rimantas Dichavičius, Algimanto Švažo žmona Gražina Švažienė, menotyrininkė Aldona Dapkutė, keramikė Teresė Jankauskaitė, kiti menininkai, žurnalistai, Algimanto Švažo bičiuliai ir artimieji. Renginį įžanginiu žodžiu pradėjo ir vėliau moderavo menotyrininkė, leidinio įvado autorė Aldona Dapkutė.Ji apžvelgė patį albumą, jo parengimą bei vietą Lietuvos kultūroje, įvertindama kaip išskirtinai puikų sudarytojo Rimanto Dichavičiaus darbą, pasidalijo įžvalgomis apie visą Amžinatvėn išėjusio talentingo tapytojo kūrybą, prisiminė bendravimo su juo laiką.Algimantas Švažas – išskirtinė asmenybė Lietuvos kultūroje ir mene, palikusi jame ryškų, neišdildomą pėdsaką.Tai patvirtino ir atsiminimais apie savo bičiulį dalijęsis albumo sudarytojas dailininkas Rimantas Dichavičius. Jis pasakojo, kuo vadovaudamasis sudarinėjo albumą, padedant Gražinai Švažienei.Fotoalbume – puikios, meniškos Algimanto Švažo bei jo artimųjų, bičiulių nuotraukos ir įspūdingiausių darbų reprodukcijos. Tai išties įspūdingas leidinys, užimsiantis deramą vietą Lietuvos kultūriniame gyvenime.Jau patį pirmą leidinio puslapį atvertus į mus pažvelgia išraiškingos, skvarbios tapytojo akys, tarsi kviesdamos: „Susipažinkime: aš – Algimantas Švažas ir kviečiu į kelionę po mano kūrybos pasaulį“, – toks puikus, iškalbingas Algimanto portretas parinktas knygos sudarytojo. Toliau versdami puslapį po puslapio tarsi išties keliaujame po Algimanto Švažo kūrinių parodą bei jo gyvenimą, gėrimės jo darbais, susipažįstame su draugais, bendražygiais, bičiuliais, klausomės jų prisiminimų.Istorikės Vidos Girininkienės įvertinimu, ši knyga – tai ilgalaikis paminklas, nepasensiantis ir po daugelio metų. Be to, jos žodžiais tariant, tai pats geriausias R. Dichavičiaus parengtas albumas, žavintis savo erdve. Menininkė Dalia Matulaitė pasidalijo prisiminimais apie studijų laiką, kai drauge su bendramoksliu Algimantu keliavo po Lietuvos pakraščius – Adutiškį, Dieveniškes, Gervėčius. Kostas Šatūnas sakė: „Jis (A. Švažas) man kaip dvasia, kaip tyro oro gurkšnis“. Jį pratęsdamas Jonas Gudmonas kalbėjo: „Didžiausias ačiū Gražinai ir Rimantui už šią knygą. Negaliu net įsivaizduoti, kad šios knygos galėjo ir nebūti.Kiekviename jos puslapyje jauti Algimanto Švažo jėgą. Ta knyga reikalinga mums visiems, taip pat ir Lietuvos kultūrai. Be jos kultūroje būtų didelė spraga. Jis visada buvo menininkas. Nuo pat pradžių kalbėjo su dideliu entuziazmu apie Vakarų menininkus, o juk tada net bibliotekose medžiagos apie juos nebuvo. Mačiau, kaip jis sutiko žinią apie M. Gimbutienės mirtį. Tai parodė, koks stiprus ryšys buvo su jo kūrybos šaltiniu (kūriniai deivės ir dievybės).“ Keramikė Teresė Jankauskaitė savo prisiminimais nusikėlė į vaikystę, kai pusbrolį Algimantą šaukdavo Algimučiu. Neužmiršti ir jo tėvai – mama Elena ir tėvas Albertas Švažai. „Mes buvome dažni svečiai Švažų namuose. Mano brolis Aloyzas ir aš,“ – kalbėjo Teresė ir įteikė Gražinai ir Rimantui po mažą suvenyrą, savo kūrybos juodosios keramikos taurelę.
Prisiminimais apie savo susitikimus su A. Švažu Gervėčiuose pasidalijo žurnalistas Bernardas Šaknys. Baigdama renginį Gražina Švažienė graudinosi, kad 40 metų prabėgę labai greit, tarsi viena akimirka. Ji nuoširdžiai dėkojo susirinkusiems pagerbti jos vyro atminimą.

Read more on Fotoalbumo „Algimantas Švažas“ sutiktuvės Lietuvos dailininkų sąjungoje…

Saulutės kūryba pranoko visus lūkesčius

virselis(1)

Lyrikė, publicistė, istorijos ir kultūros paveldo puoselėtoja LŽD, LNRS ir Tėvynės pažinimo draugijos (TPD) narė Saulutė-Genovaitė Markauskaitė – ne naujokė plunksną miklinančiųjų bendruomenėje. Išskirtiniu nuoširdumu alsuojančiomis savo poezijos knygomis, tarsi širdies balsu išsakytomis publikacijomis ir eiliuotomis mintimis „Gimtinės“ laikraštyje bei TPD leidiniuose: monografijoje „Lietuvos deimančiukai“ (2009), poezijos almanache „Tėviškės vyturiai“ (2005) ir „Tautotyros metraščio“ tomuose ji pelnė šviesuomenės pagarbą, laureatės ir diplomantės titulą.
Per pastaruosius keliolika metų Saulutė žymią dalį savo brangaus laiko, energijos ir asmeninių resursų skyrė jos dvasiai mielam tautotyros žinių rinkimo savanorių sąjūdžiui. Aktyviai dalyvavo visuose TPD suvažiavimuose, Kaune surengtoje konferencijoje „Nebūsiu „žmogus iš niekur“, respublikinėje parodoje Vilniuje „Laiškai Gimtinei“, sentėvių paveldo puoselėjimo akcijoje „Lietuvos deimančiukai“, etnokultūros pažinimo projekte „Lietuvos etnografiniai kraštai“ ir „Lietuvos bažnytkaimiai“. Pastebėjusi, kaip uoliausi tautotyros savanoriai O. Bleizgienė, V. Indrašius, J. Jankauskienė, J. Laurinavičius, E. Mažeikienė, V. Steponavičius ir kiti savo įspūdingomis knygomis įamžina gimtąjį kraštą, tokiam žygiui ryžosi ir ji pati. Ilgokai svarstė: ar pavyks tam prisišaukti pajėgių autorinių talkininkų, iš kur gaus ekspedicijai ir leidybai nemažai reikalingų lėšų? Bičiulių padrąsinta prieš keletą metų visa savo esybe pasinėrė į darbų gelmes.
Paneigdama posakį, kad savame krašte pranašu nebūsi, Saulutė į kompleksinę Krekenavos krašto ekspediciją subūrė keliasdešimt tėviškėnų, daugelį išsibarsčiusių ne tik po Lietuvos kampelius, bet ir svečiose šalyse. Jie pateikė gausybę įdomių ir vertingų prisiminimų, nuotraukų, dokumentų, pasakojimų apie Krekenavos ir aplinkinių kaimų, bažnyčių, mokyklų, įstaigų, organizacijų praeitį, aprašė gamtą, kraštovaizdį, žmones ir paminklus, prisiminė dvasininkus, rašytojus, mokslo, meno, švietimo, kultūros bei verslo šviesuolius, išaugusius Saulutės gimtuosiuose Oreliuose, Krekenavoje ir jos apylinkėse. Kūrinys išsipūtė iki 1000 lapų.
Knygos sumanytojai ir autorei Saulutei talkino poetas Robertas Keturakis, jos pirmoji mokytoja Bronislova Varkulevičienė ir daug kitų vienminčių. Daugiausia pagelbėjo darbštusis tautos paveldo puoselėtojas vilnietis inžinierius Viktoras Jankūnas. Brangiai kainavusią leidybą parėmė Lietuvos kultūros taryba, Panevėžio r. savivaldybė ir nemažas pulkelis tėviškėnų bei neįkainojamą Saulutės triūsą suprantantys šviesuoliai.
Didelės, gražiai išleistos S. G. Markauskaitės knygos „Krekenava laiko tėkmėje“ (2014) pirmosios sutiktuvės vyko per Žolinės atlaidus rugpjūčio viduryje Krekenavoje, ten pat – rugsėjo 14 d., o rugsėjo 24 d. – Kaune. Tai byloja, kad skaitytojai sužavėti ir neatsistebi, kaip poetei pavyko nuveikti tokį gigantišką kūrybinį darbą (knygos apimtis – 744 psl.). Pati Saulutė-Genovaitė Markauskaitė, dar nespėjusi atsigauti po knygos rengimo ir leidybos „šturmo“, prasitarė: „Šioje knygoje kiekvienas (tikriausiai krekenavietis. – Aut.) atras save arba galės sekti tėvų, draugų, mokytojų, kraštiečių pėdomis.“

Read more on Saulutės kūryba pranoko visus lūkesčius…

Knygos „Krekenava laiko tėkmėje“ norėjo Dangus

Saulutė viduryje su Nepriklausomų rašytojų sąjungos nariais, Lietuvos žurnalistų draugijos nariais, Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro leidėjais, poetu Robertu Keturakiu, krekenaviečiais ir draugais

Saulutė viduryje su Nepriklausomų rašytojų sąjungos nariais, Lietuvos žurnalistų draugijos nariais, Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro leidėjais, poetu Robertu Keturakiu, krekenaviečiais ir draugais

Fortepijono ir smuiko garsai nuskaidrino susirinkusiųjų į Saulutės-Genovaitės Markauskaitės knygos „Krekenava laiko tėkmėje“ pristatymo popietę nuotaiką. Renginys vyko š. m. rugsėjo 24 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bibliotekoje. Renginį vedęs poetas Robertas Keturakis pasidžiaugęs Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos gabiomis abiturientėmis Kristina Anusevičiūte ir Saule Berezinaite, susirinkusiuosius supažindino su Saulutės-Genovaitės Markauskaitės monografija „Krekenava laiko tėkmėje“, jos reikšmingumu Lietuvos istorijos tėkmėje. Monografija skirta Krekenavos miestelio 605 metų sukakčiai (1409–2014 m.), Stebuklingojo Švč. Dievo Motinos su Kūdikėliu paveikslo 605 metų sukakčiai (1409–2014 m.); pirmosios Krekenavos bažnyčios 595 metų sukakčiai (1419–2014 m.; anticarinio 1863 m. sukilimo ir kankinio Antano Mackevičiaus žūties 150 metų sukakčiai (1863–2013 m.); Mykolo Antanaičio statytos Orelių mokyklos 80 metų sukakčiai (1933–2013 m.) atminti.
Tai istorinės ir gyvosios atminties knyga, turinti didesnę vertę nei sausa istorija. Aprašyta ištisi pranykę kaimai, sodybos, jų gyventojai, bažnyčios ir mokyklos istorija; nusipelnę Krekenavos žmonės: menininkai, rašytojai, sportininkai, mokslininkai ir t.t.; senolių pasakojimai, stebuklai, padavimai ir visa eilė kitų įdomių įvykių, papasakotų per istorijos prizmę.
„Kuo žymi Krekenava?“- klausė R.Keturakis ir čia pat vardijo: “Maironis, Vincas Svirskis, Antanas Mackevičius, stebuklingas Dievo Motinos paveikslas su Kūdikėliu, mažoji Bazilika ir t.t.“
O kad kai kurios negerovės buvo iš knygos išbrauktos, R. Keturakis patikėjo autorės žodžiais – nusikaltėlius lai teisia paskutinis teismas.
Ši monografija, tai tikrai titaniškas darbas, į kurį įdėta daug kruopštumo, darbštumo, pasiaukojimo ir kantrybės.
Knygos „Krekenava laiko tėkmėje“ sudarytoja pažymėjo, kad išties nebuvo lengvas darbas, bet kaip ir Panevėžio rajono laikraštyje „Tėvynė“, po žolinės pasirodžiusiame straipsnyje „Knygos apie Krekenavą norėjo dangus“, pavadinimas, tikrai galima tvirtinti – susidarius sunkumams, visada stebuklingai kažkas ateidavo į pagalbą – tai savo žiniomis, tai finansine pagalba. Sudarytoja pažymėjo, kad geičiausiai tai buvo Krekenavos Švč. Mergelės Marijos globa. „Prie šios knygos dirbau tik su giedra nuotaika, gal dėl to joje ir pasiliko švari, tyra erdvė, pripildyta gėrio ir šviesos. Tai pastebėjo daugelis skaitytojų – kad paėmus į rankas, norisi vis skaityti ir skaityti.“
Autorė nuoširdžiai džiaugėsi, kad pavyko atrasti kelią į žmonių širdis. Jai rūpėjo, kad istorija ir įvykiai būtų papasakoti iš širdies, teisingai ir nuoširdžiai. Be to, kaip poetė, straipsnius apipynė eilėmis – tiek savo, tiek kitų autorių.
Autorė prašė visus krekenaviečius nusilenkti didžiausiam šios knygos puoselėtojui ir rėmėjui – Viktorui Jankūnui, kuris, nepaisant išaugusios knygos apimties, neleido surinktos medžiagos atmetinėti. „O pinigų iš kur gausime?“,- klausė jo autorė. Atsakymas būdavo trumpas – kai bus padaryta, atsiras ir pinigai. Taip ir buvo. Dangus norėjo, Dangus ir padėjo kartu su geraisiais žmonėmis. Saulutė-Genovaitė Markauskaitė pabrėžė, kad Viktoras Jankūnas yra iš Krekenavos kilusios šviesios atminties poetės Vilmos Adomavičiūtės vyras. Po jos mirties jis išleido dvi jos knygas „Palik man tik mažytį žiburėlį“ (2008) ir „Pagrėbštai (2013).
Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro diektorius Valdas Kubilius pabrėžė, kad negalima užsimerkti prieš blogį, nes ateinančios kartos nesupras, kas ir kaip vyko. Jis skatino Saulutę rašyti antrąjį tomą apie Kekenavą, padėkojo už jos triūsą. Šio centro leidybos direktoius Jonas Jaučkonis užsiminė kad, reikėjo labai skubėti, bet dirbo visi darniai ir su atsidavimu.
Knygos autorę Saulutę sveikino Lietuvos Žurnalistų Draugijos (LŽD) pirmininkė Gražina Viktorija Petrošienė. Ji džiaugėsi pasirodžiusia didelės apimties (744 psl.) knyga, kurioje yra labai daug informacijos ir kuri labai maloniai skaitosi. Joje randama netoli 500 nuotraukų ir kitų iliustracijų, be to, knyga kokybiškai išleista, o ją apipavidalina nuostabus viršelis, kuriame puikuojasi Krekenavos vaizdai. Pirmininkė pabrėžė, kad ji skirta ne tik to krašto žmonėms, bet ir visai Lietuvai.
LŽD Kauno skyriaus pirmininkas Aurelijus Naruševičius labai palankiai atsiliepė apie gražiai išleistą knygą, papasakojo apie autorę kaip asmenybę,taipogi Tėviškės pažinimo draugijos narę ir kūrėją. Poetė Zenė Sadauskaitė apie sudarytoją kalbėjo labai šiltai: „Siela – žmogaus veidrodis. Pažvelgus viskas matosi iš akių, veido, šypsenos geros… Su Saulute visada lengva bendrauti, žinai, kad neįžeis ir nenuskriaus, būsi pagerbtas ir pamylėtas, suprastas ir pakviestas, padrąsintas ir išklausytas… Nes tokią sielą turintis žmogus supranta, kad mes visi to paties Dievo avinėliai… Ačiū, mieloji, kad tokia esi! Sveikinu su naujausia knyga!“
Sveikinimo žodį tarė ir Lietuvos nepriklausomos rašytojų sąjungos nariai Juozas Mickevičius, Teresėlė-Smilga ir kt.
Kauno keliautojų kultūros klubo „Atžalynas“ atstovai taip pat džiaugėsi pasirodžiusia knyga ir yra pakvietę G.Markauskaitę į klubą knygos pristatymui.
Ištisus metus knygos sudarytoja draugavo ir bendravo su universiteto buvusia dėstytoja doc. dr. Genovaitė Inciene, kuri, kaip autorė sakė, jai daug padėjo, motiniškai globojo. Į monografijos sutiktuves Kaune atvyko ir daug buvusių krekenaviečių.
Šią gražią popietę kartu pasidžiaugę, išsiskirstėme maloniam knygos skaitymui.

Read more on Knygos „Krekenava laiko tėkmėje“ norėjo Dangus…

Naujoji Romuva – 2014/1

Alfas Pakėnas

Birželio viduryje Juozo Tumo- Vaižganto muziejuje įvyko tadicinis „Naujosios Romuvos“ pristatymas- pirmojo, šiek tiek vėluojančio numerio sutiktuvės. Į renginį susirinko gausus būrys kauniečių šio kultūros žurnalo bičiulių- bendraautorių ir skaitytojų. Kartu vyko diskusija apie nelengvą šiandieninės kultūrinės spaudos padėtį. O „Naujajai Romuvai“, galima sakyti, ji net tragiška- šiems metams leidybai nebuvo paskirta bent minimalios pinigų sumos. Taigi- jeigu ne redaktoriaus Andriaus Konickio ryžtas, atsakomybė prieš ankstesnius žurnalo leidėjus ir meilė bei ištikimybė kultūrai ir pačiai „Naujajai Romuvai“, žurnalas gal jau būtų ir nepasirodęs.
„Štai tokį blozną numerį pavyko sukurpti pradedant 2014- uosius metus, kai rengėmės paminėti atnaujintos žurnalo leidybos 20- metį. Anaiptol ne todėl, kad neturėtume ko publikuoti- jau buvome puoselėję kūrybinius sumanymus antram ir net trečiam numeriui. Tiesiog neturime už ką: spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas artėjančio jubiliejaus proga mums padovanojo špygą…“- „blokadiniu“ pavadintame numeryje rašo skaitytojų pamėgto kultūrinio gyvenimo žurnalo redaktorius Andrius Konickis.
Tą neberemiamą, atseit, nevertą skaitytojo dėmesio žurnalą, padėjau ant Vaižganto rašomojo stalo. Rašytojas labai vertino 1931 metais Juozo Keliuočio pradėtą leisti kultūrinį žurnalą, bendradarbiavo jame, yra rašęs, kad tai jo „pats mylimiausias kultūros laikraštis“. Dabar išleistasis savo išvaizda, formatu ir apimtimi primena prieškario „Naująją Romuvą“.
Bet pirmiausia pasidžiaukime pačiu žurnalu, jo autorių publikacijomis. Jos, kaip ir anksčiau, stiprios, šviežios ir aktualios. Rašytoja Aldona Ruseckaitė skaitytojams pateikia esė „Maironis apie Kristijoną Donelaitį“. Mat, šiemet minint Donelaičio 300 metų jubiliejų, dar beveik neatsigręžta į Maironio paskaitas ir kitus rašinius apie didįjį klasiką. Autorė tyrinėja rašto darbus, kuriuos Maironis paskyręs Donelaičiui. Įdomu, kad pirmą kartą Donelaitį Maironis paminėjo jaunystėje parašytoje poemoje „Lietuva“. Be to Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose yra išlikęs rankraštis, paties Maironio pavadintas „Paskaita apie Donelaitį“, parašytas ant aštuonių sąsiuvinio lapų, susegtas siūlu. Autorė rašo, kad „Maironis nesistengia smulkiai perpasakoti klasiko biografijos, o pradeda kiek nostalgiškai, filosofiškai teigdamas, jog per istoriją nutekėjo ir daug vandens, ir tūkstančiai žmonių gyveno, tačiau atminimuose ir raštuose lieka tik vienas kitas. „Iš tų užsilikusių visus peraugęs ir perviršijęs … Kristijonas Donelaitis. Kame jo didybė?“- klausia paskaitos autorius. „Donelaitis- didis poeta, nepaprastas žmogus, brangus kaip lietuvis. Tai ne paprastas eilių dirbėjas, kokių mums ir dabar netrūksta, bet Dievo duotas, įkvėptas poeta. Jisai paliko idilę poemą „Keturi metai“ ir už ją nusipelnė sau nevystantį garbės vainiką; dėl tos poemos jo vardas bus amžiams minimas, iki lietuvių tauta bus gyva“.
Profesorius Juozas Algimantas Krikštopaitis rašo apie Romualdą Ozolą kaip apie kūrybinę asmenybę ir mėgina nušviesti žinomo politiko bruožus, kurie atsiskleidė jiems bendraujant įvairiuose renginiuose, darbuojantis Lietuvos kultūros kongreso veikloje bei „Naujosios Romuvos“ leidybiniuose reikaluose. Autorius rašo apie tai, kas jam artima ir kas juos abu sieja kultūriniame gyvenime: „Šiandien Romualdo Ozolo veikla krypsta asmeninės saviraiškos plėtros kryptimi. Jis prisipažįsta: „Aš seniai esu, kaip dabar sakoma, gyvenimo paraštėse ir nė kiek dėl to nesijaudinu. Gyvenu savo gyvenimą, sprendžiu man rūpimas problemas, kurios, noriu tikėti, yra mūsų žemės problemos“.
Istorikas Jonas Rudokas, pasitelkęs gausius istorinius šaltinius, savo rašinyje „Inteligentija tautiniame sąjūdyje: vaidmuo, problemos“ akcentuoja, kad pertvarkos sąjūdžius pradeda tikrasis tautos elitas- inteligentija, kuri anksčiausiai pajunta ir suvokia poreikius bei būtinybę keisti visuomenę. Daugelis dar prisimename, kokį didžiulį autoritetą Sąjūdžio pradžioje turėjo Lietuvos rašytojai, dailininkai ir mokslininkai ir koks svarbus tada buvo jų vaidmuo. O kaip buvo senaisiais laikais, kai mezgėsi pirmieji laisvės sąjūdžiai, sukilimai,- apie tai autorius plačiai pasakoja savo istorinėje studijoje.
Žurnale pateikiama ir originalios kūrybos publikacijų: Algirdo Patacko „Vilniaus novelė“, Vytauto Stulpino rašinys apie anksti žuvusį poetą Petrą P. Gintalą „Jaunojo talento dalia“. Graži ir gausi šio poeto eilėraščių publikacija, taip pat spausdinami Jono Balčiaus eilėraščiai.
Taigi, suplonėjusi, bet labai miela ir skaitytojų laukiama „Naujoji Romuva“ gyva. Nors dabar jau aišku, kad šiais metais, o galbūt ir ateity, valstybei šis kultūros gyvenimo žurnalas neberūpės, tačiau skaitytojai ir pats redaktorius tiki, kad naujai formuojamas SRTFR fondas pakeis savo nuomonę apie šį leidinį. Tokią mintį išreiškė ir diskusijoje dalyvavę Kauno rašytojai Petras Venclovas, Vladas Vaitkevičius, Enrika Striogaitė bei Lietuvos žurnalistų draugijos vadovė Gražina Petrošienė. O šio žurnalo redaktorius Andrius Konickis tikisi kol kas „bandyti išgyventi savarankiškai, jaučiant jautrią bičiulių širdį ir patikimą petį“.

Read more on Naujoji Romuva – 2014/1…

Kelionė su plunksna atminties ir meilės tiltais

steponavičiusLituanisto Vinco Steponavičiaus (g. 1926 m.) pirmoji romantiška gyvenimo pusė nužydėjo gimtojoje Dzūkijoje. Jo brandos metai, apvainikuoti santuoka su mokytoja Irena Petrulyte (1930–2007), savo šaknis giliai įleido Aukštaitijoje. Ši lemtinga gyvenimo takoskyra ženklina be galo darbštaus,  kūrybingo pedagogo plačias kilnios veiklos pradalges.

Read more on Kelionė su plunksna atminties ir meilės tiltais…

Gintautas Genys: į knygą sudėta visa širdis

Kai ausyse pamažu aprimo Vilniaus knygų mugės šurmulys ir atminties stalčiukuose saugiai sugulė jos įspūdžiai, vasario 26 dienos pavakare į Vinco Kudirkos viešąją biblioteką laikinojoje sostinėje rinkosi Lietuvos žurnalistų draugijos Kauno skyriaus nariai ir Gintauto Genio kūrybos gerbėjai, kad jaukioje, po mugės anšlago išsiilgtoje kamerinėje aplinkoje pasidžiaugtų šio darbštaus draugijos nario išleistu istorinio nuotykių romano „Pagaunės medžioklė“ antruoju tomu, beje, jau pristatytu Vilniaus knygų mugėje.

Read more on Gintautas Genys: į knygą sudėta visa širdis…

Laiko klodai , sudėti į knygą

virselisĮ samanų žalsvumo viršelius įguldyta , dviejų autorių: dailininkės Gražinos Didelytės (1938 – 2007) ir regioninės politikos eksperto , dr.Vygando Čapliko ,- mažoji arba pradinė Dainavos krašto istorija, pavadinta “Dainavos klodai: tarp ledynmečio ir dabarties”, visų pirma unikali meninių darbų ir istorinio teksto jungtimi. Antras šios knygos   savitumas yra tai, kad Dainavos  istorija čia “pasakojama” nuo paskutiniojo ledynmečio pasitraukimo : dailininkė Gražina Didelytė , tarsi sekdama Šiaurės Europos istorikais, pradeda nuo pradžių pradžios. Viršelyje panaudotas  dailininkės piešinys “Dainavos vardas”. Jame vaizduojama eglių sparnus imituojanti , smiltyninių kopų raštais išpuošta karūna, simbolizuojanti buvusią Dainavos kunigaikštystę, išnykusią jungiant lietuvių gentis į vieną valstybę. Tad karūna čia pakrypusi, su spindinčiu kraujo lašu- karalius Mindaugas pirmą kartą Dainavos žemę ( Terra Deynove) pamini 1253 metais laiške, padovanodamas ją Livonijos ordinui. Už karūnos, tamsiame fone- dar tamsesnis, juodas kryžius – rūstus, šaltas, plieninis.Tai kryžiuočių kryžius, juo prisidengus net kelis šimtmečius buvo plėšiamos, siaubiamos ne tik Dainavos, bet ir kitų baltų žemės.

Read more on Laiko klodai , sudėti į knygą…

Gražių paralelių knyga

Spalio 16-osios vakare vilniškės Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos didžioji skaitykla buvo perpildyta, ne visiems užteko kėdžių, darbuotojos vis nešė jas iš kitų patalpų, bet vis tiek liko būrelis kantriai stovinčių iki gana ilgai užtrukusio renginio pabaigos. Austrų žurnalistės Juditos Levonig (Judith Lewonig) dvikalbės knygos, skirtos Lietuvos ir Austrijos ryšiams, pristatymas vyko taip pat dviem kalbom, tiesa, vokiečių kalbos (be vertimo) skambėjo kur kas daugiau.

Read more on Gražių paralelių knyga…