Saulutės monografijos viršelis

Saulutės monografijos viršelis

Lietuvos žurnalistų (LŽD) ir Tėvynės pažinimo (TPD) draugijų nariai savo renginiuose dažnai regi gerumu ir pagarba žmogui spinduliuojančias Saulutės Genovaitės Markauskaitės akis. Tokia ir jos širdis: jautri, atidi, visiems gera linkinti. Į tautotyros savanorių bendriją ji pasuko 2004-aisiais, kai Kauno žurnalistų namuose buvo švenčiama „Gimtinės“ laikraščio 15 metų sukaktis. Pradžioje mėnraštyje skelbė savo lyrikos posmų. Ilgainiui ėmė siųsti pasakojimų apie sutiktus tėvynainių šviesuolius, jos atmintin įstrigusius senolių papročius, dvasingumu gaivias tradicijas ir paminklus. Nuoširdžiai dalijosi savo poetinės kūrybos vaisiais, kurie metai po metų sugulė į bene šešetą atskirų rinkinių.

Padėjusi TPD sudaryti ir išleisti jos mylimo mokytojo poeto Vinco Steponavičiaus rinktinę „Gyvenimo keliu“ (2006), gėrėdamasi, kaip bendražygė leipalingietė tautosakininkė Ona Bleizgienė surengė kraštiečių ekspediciją ir išleido knygą „Skamba Gerdašių varpai“ (2008), o šviesuolės Janina Jankauskienė susilaukė TPD išleistos jos knygos „Pedagoginės akvarelės“ (2007) ir Elena Mažeikienė pamaloninta knyga „Tučiai – Žemaitijos kampelis“ (2010), Saulutė taip pat ryžosi išmėginti jėgas platesniuose tautotyros dirvonuose. Sutelkusi nemažą vienminčių pulkelį organizavo neakivaizdinę ekspediciją – ėmė kaupti istorinę medžiagą apie savo gimtąjį Orelių kaimą ir tėviškės kraštą. Šį sudėtingą ir sunkų užmojį Saulutė sėkmingai įgyvendino išleisdama stambią knygą „Krekenava laiko tėkmėje“ (2014).

Autorė pelnė didelę tėviškėnų ir bičiulių pagarbą bei dėkingumą. Tačiau ji neužmigo ant laurų. Panūdo įveikti naują tautotyros žinių paieškų ir atradimų aukštumą. Maždaug per porą atkaklių tiriamojo ir autorinio darbo metų neseniai ji vėl pradžiugino skaitytojus 432 puslapių didelio formato ir rūpestingai Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro išleista Saulutės G. Markauskaitės monografija „Skulptorius Bernardas Bučas“ (redaktorius poetas Robertas Keturakis, 2016). Knygos metrikoje nurodoma, kad „Iš asmeninių archyvų bei prisiminimų sužinosime, kaip būsimasis skulptorius skynėsi kelią į meno pasaulį… Jo pažintis su S. Nėrimi, jų meilė, vestuvės Paryžiuje, karo negandos…“ (p. 432).

Kazys Račkauskas

Tėvynės pažinimo draugijos

garbės pirmininkas