Draugijos nariu gali būti kiekvienas žurnalistas, nepriklausomai nuo tautybės, pasaulėžiūros ar tikybos, mokąs Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą, ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, ne mažiau kaip 3 metus dirbęs ir (ar) dirbąs visuomenės informavimo priemonėse kūrybinį darbą, sudarantį jam pagrindinį ar bent svarbų šalutinį pragyvenimo šaltinį.

Draugijos nariais taip pat gali būti kitų profesijų atstovai, bendradarbiaujantys visuomenės informavimo priemonėse.

LŽD vienija ir vadinamuosius narius visuomenininkus, aktyviai ir profesionaliai bendradarbiaujančius žiniasklaidoje, bet kurie pagal profesinių sąjungų įstatymą negali būti profsąjungos nariais ir kuriems darbas visuomenės informavimo priemonėse nėra pagrindinis pragyvenimo šaltinis.

Norintieji įstoti į Draugiją, pateikia LŽD skyriui pareiškimą, trumpą gyvenimo aprašymą su kūrybinio darbo visuomenės informavimo priemonėse įrodymais, raštiškas dviejų Draugijos narių rekomendacijas ir dvi nuotraukas. LŽD skyriui rekomendavus, Centro valdyba paprasta balsų dauguma priima naujus narius ir tvirtina jų statusą.

Draugijos rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, remiantys LŽD materialiai ir (ar) moraliai.