Seimas priėmė Visuomenės informavimo įstatymo pataisas, pertvarkant Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją, įtvirtinant jos teisinį statusą ir tuo pačiu užtikrinant jos veiklos teisinius pagrindus.

Nustatyta, kad komisija bus pertvarkyta į Visuomenės informavimo etikos asociaciją, kurią bus įpareigotos steigti Lietuvos žurnalistų sąjunga, Lietuvos žurnalistų draugija, Interneto žiniasklaidos asociacija, Lietuvos radijo ir televizijos asociacija, Regioninių televizijų asociacija, Lietuvos kabelinės televizijos asociacija, Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija.

Asociacijos veikla bus finansuojama iš metinių įmokų už transliavimo ir (ar) retransliavimo licencijas bei kitų teisėtais būdais asociacijos gautų pajamų.

Įstatyme įtvirtina Visuomenės informavimo etikos komisija, kuri bus kolegialus Asociacijos sprendimus priimantis organas, į kurį asociacijos nariai deleguotų po vieną savo atstovą 3 metų kadencijai.

Komisija rūpinsis viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų profesinės etikos ugdymu; nagrinės profesinės etikos pažeidimus, kuriuos padarė viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai informuodami visuomenę; asmenų skundus dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos, taip pat nagrinės viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų tarpusavio ginčus; bendradarbiaudama su valstybės įstaigomis ir institucijomis užtikrins visuomenės informavimo priemonių naudojimosi visuomenėje raštingumo plėtrą, informacijos kritinio vertinimo bei analizės principų sklaidą; organizuos renginius visuomenės informavimo srities profesinės etikos klausimais, dalyvaus įgyvendinant valstybės institucijų strateginio planavimo programas, veiklos planus.

Patikslinta ir žurnalistų etikos inspektoriaus skyrimo tvarka. Nustatyta, kad inspektorių penkeriems metams skiria Seimas iš kandidatų, kuriuos pasiūlo organizacijos, kurios vienija viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir  žurnalistus, ir kurios narių veiklai taikomos Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso normos. Tas pats asmuo inspektoriumi negali būti skiriamas daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Paskirtas inspektoriumi asmuo eina pareigas tol, kol paskiriamas naujas inspektorius.

Inspektoriumi skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pareigoms atlikti būtiną kompetenciją.

Įstatymas priimtas už balsavus 65, prieš – vienam, susilaikius 6 Seimo nariams. Pataisos įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.