Neseniai išleistame Tėvynės pažinimo draugijos tęstinio prenumeruojamo  „Tautotyros metraščio 2011“ II tome (Vilnius: Gimtinė, 2012. – 312 p.: iliustr.) spausdinami 39 autorių straipsniai, recenzijos ir informacijos plataus spektro tautos savasties vertybių pažinimo tematika.

  Šio metraščio skyriui „Istorijos aidai“ (redaktorė dr. N. Kairiūkštytė) LŽD narys dr. Kazys Račkauskas pateikė straipsnį „Čižiūnų mokyklos pirmieji dešimtmečiai: 1922–1941 m.“ (p. 43). Skyriui „Tradicinės kultūros paveldas“  (red. radijo laidų vedėja etnologė G. Kadžytė) dailėtyrininkas prof. Vytenis Rimkus – str. „Medis – liaudies meno materialinis ir dvasinis pagrindas“ (p. 101). Skyriuje „Tremties randai“ spausdinami Laisvės kovų dalyvio Felikso Mažeikio, pedagogės Onos Bleizgienės, žurnalistų Juozo Elekšio ir Irenos Šuminienės bei kitų autorių užrašyti 1941 m. tremtinių atsiminimai. LŽD narė poetė Saulutė Genovaitė Markauskaitė str. „Pirmosios mokytojos išpažintis“ (p. 181) supažindina su mokyt. Bronislavos Varkulevičienės pedagoginio darbo patirtimi ir asmenybe. Kitame – apžvelgia prof. Vytauto Nezgados knygą „Gyvenimo kelyje“ (p. 269). Žurnalistai doc. Jonas Dautaras ir Julius Norkevičius, prof. Ona Voverienė, archeologė Laimutė Valatkienė ir kiti paveldo tyrinėtojai taip pat nagrinėja aktualius lietuvių tautos praeities ir kultūros reiškinius bei įvykius.

 Tėvynės pažinimo draugija, negaudama valstybės finansinės paramos, du dešimtmečius (1989–2009) leido „Gimtinės“ mėnraštį, kuriame skelbė tautotyros žinių rinkėjų atradimus. Nuo 2010 m. ėmėsi naujo ilgalaikio sklaidos projekto „Į savasties aruodą – brandūs paveldo grūdai“, pasiryžo kasmet sudaryti ir išleisti mokslinės krypties tęstinio prenumeruojamo „Tautotyros metraščio“ po vieną tomą. Tokiu būdu pernai išleistas šio metraščio I tomas (sud. LŽD narys  K. Račkauskas, red. kom. pirmininkė prof. O. Voverienė).  Dabar spaudai rengiamas III metraščio tomas (sud. žurnalistas Jonas Varnauskas ir Birutė Mikulytė, red. kom. pirmininkas akad. Romualdas Grigas).

„Tautotyros metraštis“ leidžiamas visuomeniniais pagrindais – nei autoriai, nei redaktoriai, sudarytojai ar leidėjai jokio atlygio negauna. Spaudos išlaidos šiaip taip dengiamos šviesuolių paaukotomis lėšomis. Tarp nuolatinių metraščio leidybos rėmėjų – LŽD nariai Aurelijus Noruševičius, Saulutė G. Markauskaitė, K. Račkauskas ir kiti geradariai.

Apskritai „Tautotyros metraščio“ rengimo spaudai talkoje dalyvauja per 150 intelektualaus darbo savanorių: žinių rinkėjų, autorių, redaktorių, rėmėjų ir sklaidos talkininkų.

LŽD info