Žvalus, giedrios nuotaikos Jubiliatas rugpjūčio 28-ąją, kaip ir kiekvieną veiklos dieną, sėdėjo už savo darbo stalo. Netruko eiliniam Kauno rajono dienraščio „Naujos tėviškės žinios“ numeriui pateikti vieną iš kasdienių įžvalgų, šįkart nukeliantį skaitytoją į menkai mūsų spaudoje lukštenamas Centrinės Azijos valstybių intrigas.

Zenoną Mikalauską jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikino Draugijos Centro valdybos pirmininkė Gražina Viktorija Petrošienė, Centro valdybos variai Aurelijus Noruševičius, Kazys Požėra, „Naujų tėviškės žinių“ redaktorė Nijolė Grinevičiūtė.

Tik po to Zenonas Mikalauskas, rugpjūčio 28-ąją sulaukęs aštuoniasdešimtojo gimtadienio, priėmė sveikinimus iš dienraščio skaitytojų, gausaus kolegų būrio, rajono Savivaldybės atstovų. Linkėjimų būta dosnių, gėlių puokščių – spalvingų rudens atspindžiais, dovanų – mažiau reikšmingų buičiai, užtat labai svarbių širdžiai.

„Esate vienas garbingiausių savo profesijos atstovų, daug metų paskyręs giliai, argumentuotai žurnalistikai, savo darbu garsinęs Kauno rajono vardą ir skaitytojų širdyse kurstęs pasididžiavimo savo kraštu ugnį. Garbingo jubiliejaus proga dėkoju už visą gyvenimą skleistą tikėjimą, kad žurnalistas – ne šiaip sau profesija, o etika ir dora nėra tik išgalvotas dalykas. Linkiu Jums dar daug įkvėpimo akimirkų, stiprios artimųjų meilės, bendraminčių palaikymo ir ilgiausių metų,“ – sakoma Jubiliatui skirtame Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno sveikinime.

Kolegos, pavydžiai Jubiliatą, Lietuvos žurnalistų draugijos įsteigtos Stasio Lozoraičio premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ laureatą, vadindami nenuilstančiu padorosios žurnalistikos juodadarbiu, gerus žodžius pynė Jo įstabiam darbštumui, įžvalgumui, optimizmui, plunksnos sodrumui, Jo principinei ištikimybei lietuviškam žodžiui.

Zenonas Mikalauskas, kaip įprastai santūriai priėmęs sveikinimus ir apkabinęs kolegų dovanotus Kristijono Donelaičio „Metus“, pažadėjo darbuotis kaip ir lig šiol sąžiningai ne vienerius metus.

 

Kazys POŽĖRA

Dalios TYSLIAVAITĖS nuotrauka