Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės vyriausioji patarėja Rasa Svetikaitė Seimui pristatė Visuomenės informavimo įstatymo pataisų projektą, kuriuo siūloma tikslinti galiojantį visuomenės informavimo teisinį reguliavimą, pritaikant jį prie pasikeitusios geopolitinės situacijos ir tokiu būdu sustiprinant informacinės erdvės apsaugą nuo Lietuvos nacionalinio saugumo interesams kenkiančios informacijos.
„Imtis visuomenės informavimo veiklos teisinio reguliavimo pataisų paskatino tai, kad šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas nėra pritaikytas informacinio karo sąlygoms ir neleidžia efektyviai kovoti su pasikeitusios geopolitinės situacijos keliamais iššūkiais – Lietuvos valstybę menkinančios informacijos skleidimas ir nacionalinio saugumo interesams prieštaraujanti veikla visuomenės informavimo srityje“, – sakė R. Svetikaitė.
Teikiamu projektu numatomos baudos transliuotojams iki 3 proc. jų metinių pajamų už paskelbtą karo propagandą ar informaciją, raginančią prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinančią kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, teritorinį vientisumą, politinę nepriklausomybę, taip pat kurstančią karą ar neapykantą;
baudos retransliuotojams iki 3 proc. jų metinių pajamų už Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – Komisijos) sprendimo užtikrinti retransliuojamų programų atitiktį nacionaliniams reikalavimams nevykdymą ir pakartotinį televizijos programų, kuriose buvo išplatinta karo propaganda ar informacija, raginanti prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinanti kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, teritorinį vientisumą, politinę nepriklausomybę, taip pat kurstanti karą ar neapykantą, parinkimą ir teikimą skleisti;
draudimas vienerius metus teikti valstybės paramą iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo viešosios informacijos rengėjams, išplatinusiems karo propagandą ar informaciją, raginančią prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinančią kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, teritorinį vientisumą, politinę nepriklausomybę, taip pat kurstančią karą ar neapykantą.
Siūloma kiekvienam asmeniui suteikti teisę kreiptis su motyvuotu skundu į Komisiją ir Žurnalistų etikos inspektorių (toliau – Inspektorius) dėl galimo neskelbtinos informacijos išplatinimo ir (ar) skleidimo ir Komisijos pareiga išnagrinėti skundą, atlikti tyrimą, priimti sprendimą per 20 darbo dienų ir taikyti objektyviai būtinas poveikio priemones;
Taip pat numatoma viešojo intereso visuomenės informavimo srityje gynimo teisme galimybė tais atvejais, kai Komisija ar Inspektorius nevykdys ar netinkamai vykdys informacijos, raginančios prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinančios kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, teritorinį vientisumą, politinę nepriklausomybę, taip pat kurstančios karą ar neapykantą, kontrolę.
Siūloma įstatyme įtvirtinti transliuotojo ir retransliuotojo, taip pat jų dalyvių atitikties nacionaliniam saugumui patikrinimo procedūrą įstatymo projekte numatytais atvejais pagal šiuo metu asmeniui, ketinančiam pradėti ūkinę veiklą nacionaliniam saugumui svarbiuose ūkio sektoriuose, taikomą atitikties nacionaliniam saugumui įvertinimo procedūrą; nustatyti institucijų, atsakingų už draudžiamos informacijos kontrolę, t.y. Komisijos ir Inspektoriaus, pareigą užtikrinti savalaikę draudžiamos informacijos kontrolę. Nustatomas 20 darbo dienų terminas, per kurį Komisija ar Inspektorius privalės išnagrinėti skundą dėl galimai draudžiamos informacijos išplatinimo ir priimti sprendimą dėl objektyviai būtinų poveikio priemonių taikymo.
Teikiamu projektu siūloma suteikti daugiau pareigų ir atsakomybės Komisijai:
pareiga atsisakyti išduoti licenciją, duoti sutikimą dėl transliuotojo ar retransliuotojo kontrolinio akcijų paketo ar valdymo perleidimo arba nutraukti nelicencijuojamą transliavimo ar retransliavimo veiklą tais atvejais, kai gaunama informacija apie asmenų, ketinančių užsiimti transliavimo ar retransliavimo radijo dažniais veikla ar jų dalyvių, taip pat nelicencijuojamą transliavimo ir retransliavimo veiklą vykdančių asmenų ar jo dalyvių ir asmenų, ketinančių įsigyti transliuotojo ar retransliuotojo kontrolinio akcijų paketo ar valdymo, padarytus nusikaltimus prieš Lietuvos valstybę ar nacionaliniam saugumui grėsmę turinčius ryšius su atitinkamomis organizacijomis;
pareiga pašalinti viešojo intereso visuomenės informavimo pažeidimą ir imtis įstatyme nustatytų poveikio priemonių tais atvejais, kai prokuroras, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos ir visuomenės informavimo srityje veikiančios asociacijos kreipsis į Komisiją dėl jos netinkamo veikimo arba neveikimo galimai grėsmę Lietuvos valstybingumui keliančios informacijos išplatinimo atveju su motyvuotu prašymu imtis būtinų veiksmų viešojo intereso pažeidimui pašalinti. Tais atvejais, kai Komisija nesiims įstatymais nustatytų būtinų veiksmų viešojo intereso pažeidimui pašalinti, prokurorui, valstybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms ir visuomenės informavimo srityje veikiančioms asociacijoms yra nustatoma teisė Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą su motyvuotu prašymu įpareigoti Komisiją imtis šiame įstatyme nustatytų veiksmų ir taikyti nustatytas poveikio priemones;
pareiga inicijuoti iš ES valstybių narių retransliuojamų televizijos programų laisvo priėmimo laikino sustabdymo procedūrą Lietuvos Respublikoje ir tais atvejais, kai būtų pakartotinai išplatinta Lietuvos valstybingumui grėsmę kelianti informacija ne tik tais atvejais, kai būtų gaunama kompetentingos institucijos išvada, bet ir tada, kai ji gautų asmens skundą ir (ar) savo iniciatyva nustatytų draudžiamos informacijos paskelbimo faktą.
Projektui po pateikimo pritarė 58, prieš balsavo 7, susilaikė 17 Seimo narių. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, projektą numatoma svarstyti pavasario sesijoje.

lzdraugija.lt