Regina PUPALAIGYTĖ

2014 m. lapkričio 20 d. įvyko LŽD Kauno skyriaus ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Ataskaitinį pranešimą pateikė ligšiolinis skyriaus pirmininkas Aurelijus Antanas Noruševičius, kuriam šios pareigos atiteko po staigios ilgamečio mūsų vadovo Kazio Požėros mirties š. m. kovo 19 d. Ataskaitą vieningai įvertinome teigiamai.
Prisiminti besibaigiančių metų įvykiai. Gegužę smagiai dalyvavome (ir ateityje ketiname dalyvauti) Žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus iniciatyva rengiamame Spaudos baliuje, nes tai puiki galimybė artimesniems profesiniams bei kolegiškiems ryšiams užmegzti ir palaikyti.
Gražiai pagerbėme LŽD premijos varduvininko Stasio Lozoraičio jaunesniojo (1924 m. rugpjūčio 2 d. Berlyne–1994 m. birželio 13 d. Vašingtone) gimimo 90-ąsias ir mirties 20-ąsias sukaktis: nuvažiavę prie jo kapo Petrašiūnuose padėjome gėlių, uždegėme atminimo žiburėlius ir pasimeldėme; dalyvavome dviejose jam atminti skirtose konferencijose; aplankėme Vytauto Didžiojo universitete veikiantį tikrai įdomų Lozoraičių muziejų.
Pažymėtina, kad mūsų skyriaus narių profesinius rėmus peraugusi veikla ryškiai pastebima visame kultūriniame Laikinosios sostinės fone ir susilaukė deramo viešojo pripažinimo. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medaliai šiemet įteikti kultūros ir meno savaitraščio „Nemunas“ žurnalistei, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojai Gražinai Viktorijai Petrošienei ir leidyklos „Kalendorius“ direktoriui A. A. Noruševičiui. Džiaugiamės ir sveikiname kūrybinguosius darbštuolius medalininkus, tegu ir pavėluotai!
Išrinkta nauja penkių narių valdyba: pirmininkė – Skirmantė Javaitytė, nariai – Jurgita Valentaitė, A. A. Noruševičius, Jurgis Kulpys ir šio teksto autorė. Konkretesnėmis funkcijomis penketukas pasiskirstys netrukus įvyksiančiame pirmame šios sudėties valdybos posėdyje.
Iždininkės pareigas toliau vykdys rūpestingoji Jadvyga Gavenavičienė, revizoriaus – kruopštusis Liudas Mažylis.
Vaiva Štrimaitienė įeina į kandidatūrų S. Lozoraičio premijai „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ atrankos komisiją. Mūsų skyrius šiemet atskiro pasiūlymo nutarė neteikti ir pritarti kolegų vilniečių siūlomai kandidatūrai, bet būsimąjį laureatą lai oficialiai paskelbia mūsiškė žiuri.
Priėmėme naują narį Antaną Pocių – žurnalistą, kraštotyrininką, glėbio istorinių-pažintinių knygų autorių, S. Stanevičiaus bendrijos seniūno pavaduotoją.
LŽD Centro valdybos pirmininkė G. V. Petrošienė informavo apie numatomus artimiausius susitikimus 2015-ųjų sausį: apie Tris Karalius (data dar tikslinama), greičiausiai Vilniuje, bus teikiama S. Lozoraičio premija, o 17 d., šeštadienį, numatoma surengti LŽD ataskaitinį rinkiminį suvažiavimą, greičiausiai Kaune ir turbūt Maironio muziejuje.

lzdraugija.lt