Kauno įgulos karininkų ramovėje kovo 1 d. surengta konferencija „Vilties Prezidentui Stasiui Lozoraičiui – 90 metų“. Ją organizavo Lietuvos moterų lyga bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno filialas.

lozoraits

…Į žmones pilnutėlėje salėje iš portretinio paveikslo, papuošto tautine juosta, žvelgė ramios, pasitikinčios Stasio Lozoraičio akys. Susirinkusieji į konferenciją tarsi juto jo gyvąją dvasią, atskubėjusią iš Petrašiūnų pušynėlio drauge pabūti, valstybės himnu drauge pasveikinti pavasarėjančią, bet neramių vėjų dar vis blaškomą Lietuvą.

Konferencijoje pirmasis kalbėjęs Atkuriamojo Seimo pirmininkas, Europos parlamento narys profesorius Vytautas Landsbergis buvo įsisegęs Neužmirštuolės žiedą – atminties ir pagarbos didžiajam Lietuvos sūnui simbolį. Prisiminęs knygos „Pusbrolis Motiejus. Knyga apie Stasį Lozoraitį iš jo laiškų ir pasisakymų“ parašymo aplinkybes profesorius apibūdino Stasį Lozoraitį kaip nenuilstantį Lietuvos darbininką, nepaprastai kilnų ir nuoširdų žmogų, visada pergyvenusį dėl Lietuvos likimo, gabų diplomatą, pasišventusį tėvynei ir palikusį gilų pėdsaką mūsų naujosios istorijos tarpsnyje.

Į Neužmirštuolės vainiką bendravimo su Stasiu Lozoraičiu prisiminimus įpynė majoras Gediminas Reutas, Seimo nariai Algirdas Patackas ir Arimantas Dumčius, Kauno meras Andrius Kupčinskas, pabrėžęs nacionalinių simbolių gerbimo ir išsaugojimo svarbą.

Profesorė Ona Voverienė, apibūdinusi Vytauto Landsbergio knygą apie Stasį Lozoraitį, pateikė jos sandaros mozaiką, švytinčią Stasio Lozoraičio produktyvaus gyvenimo žingsniais, pasiaukojimu, tikėjimu Lietuvos gyvybingumu ir jos prisikėlimo aušra. Kartu su knyga į Lietuvą tarsi grįžo ir pats Vilties Prezidentas. Grįžo „savo dvasia, savo mintimis, svajonėmis, planais, viltingu žvilgsniu į Lietuvos ateitį… Sugrįžo, kad jau niekada nebeišeitų, kad mokytų, kad guostų, kad prabiltų ir patartų, kaip reikia mylėti savo Tėvynę, kaip kovoti už jos laisvę, niekada nepasiduoti…“

Stasio Lozoraičio giminaitė profesorė Dalia Brazauskienė pateikė Stasio Lozoraičio tautiškumo ištakas, cituodama jo ir artimųjų laiškus, išryškindama jo meilę tėviškei, lietuviškai gamtai, papročiams. Abiejų brolių – Stasio ir Kazio žmonos buvo italės, bet namuose, kaip pabrėžė pranešėja, vyravo lietuviška dvasia, Kūčių vakaro ar Velykų stalas būdavo parengiamas pagal lietuvių tautines tradicijas. Dalia Brazauskienė priminė abiejų diplomatų pirmuosius susitikimus su popiežiumi Jonu Pauliumi II, kada šv. Tėvas, išgirdęs, jų atstovaujamos Lietuvos vardą, pasakęs: „Mano pusė širdies yra Lietuvoje, mano gyslose teka lietuviškas kraujas…“

(Šioje vietoje galėtų įsiterpti ir šių eilučių autoriaus prisiminimas, kai įsisiūbavus Sąjūdžio bangai buvusioje „Kauko“ kavinėje

vyko išeivijos vyskupo Antano Baltakio priėmimo pietūs. Tada sėdėjau greta vyskupo, daug kartų susitikusio su popiežiumi Jonu Pauliumi II. Paklausiau jo, ar iš tikrųjų popiežius yra pasakęs savo lietuviškumą liudijančius žodžius. Vyskupas, pasirodo, irgi buvo girdėjęs apie tai ir viename privačiame susitikime su šv. Tėvu dar kartą paklausęs, ar tai tiesa. Popiežius jam atsakęs: „To niekam nepaneigiau…“)

Apie diplomatus Lozoraičius pranešimą skaitė Lozoraičių muziejaus direktorė dr. Asta Petraitytė-Briedienė. Ji pabrėžė, kad  Stasys Lozoraitis nepriklausė jokiai partijai, o tik Lietuvai, Lietuva buvo neviltyje – jis tapo jos Vilties Prezidentu…

Lietuvos edukologijos universiteto docentas Egidijus Mažintas iškėlė jaunuomenės patriotinio ugdymo spragas, apgailestavo dėl įsibėgėjusio mokyklų ardymo proceso.

Konferenciją apibendrino Lietuvos moterų lygos Kauno skyriaus pirmininkė doc. Meilutė Asanavičienė. Konferenciją vedė majoras Donatas Mazurkevičius, meninę programą atliko Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokiniai.

                                                                                                       

Konferencijos dalyviai: Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyr. Etikos komisijos pirmininkė Aldona Grigaitienė, dr. Asta Petraitytė - Briedienė, buvusio LR užsienio reikalų ministro J. Urbšio dukterėčia Marija Urbšytė, Sargėnų bendruomenės Senjorų tarybos pirmininkas Zigmas Kazlauskas, LS Kauno skyr. tarybos narė Julija Iskevičienė ir LLKS štabo viršininkas d. majoras Vytautas Balsys.

Konferencijos dalyviai: Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyr. Etikos
komisijos pirmininkė Aldona Grigaitienė, dr. Asta Petraitytė –
Briedienė, buvusio LR užsienio reikalų ministro J. Urbšio dukterėčia
Marija Urbšytė, Sargėnų bendruomenės Senjorų tarybos pirmininkas
Zigmas Kazlauskas, LS Kauno skyr. tarybos narė Julija Iskevičienė ir
LLKS štabo viršininkas d. majoras Vytautas Balsys.

Zigmas Tamakauskas

lzdraugija.lt