Rudeniškai šiltą 2011-ųjų gruodžio 10-ąją, šeštadienį, Vilniuje, Tautinių bendrijų namuose, įvyko Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas ir konferencija „LŽD – 20 metų“. Renginys, bent mane asmeniškai, jaudino dėl kelių priežasčių. Kaip greitai prabėgo tie du dešimtmečiai! Kodėl tada, 1991-ųjų gruodžio 21-ąją, į tarpukariu Lietuvoje veikusios 1922 m. Juozo Tumo-Vaižganto ir kitų rašto žmonių iniciatyva įsteigtos Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos dvasios, nuostatų bei tikslų tęsimo atkuriamąją konferenciją susirinko per du šimtus žmonių, o dabar – tik kelios dešimtys?!. Ar taip stipriai Draugijos narius, ypač vilniečius, yra paveikusi ekonominė krizė, ar galingesnė – dvasinė? Klausimai retoriniai, bet panašios mintys skambėjo dažno suvažiavimo dalyvio kalboje.

Grįžkime į svetingai žurnalistus priėmusių namų salę, kurioje ne tik šventiškai nusiteikę žmonės, bet ir jų kūrybos paroda.

Suvažiavimo dalyvius Lietuvos darbo federacijos (LDF) vardu nuoširdžiai sveikino jos pirmininko pavaduotojai Nijolė Turčinavičienė ir Svajūnas Andriulis, generalinė sekretorė Janina Švedienė. Jie įteikė įsimintiną dovaną – skaidrų krištolo lašą, Aktyviausiai federacijos veikloje dalyvavusiems žurnalistams: Juozui Pugačiauskui, Antanui Seikaliui, Marytei Kontrimaitei, Gražinai Petrošienei įteikė po vešliausią rožę.

LŽD pirmininkė M. Kontrimaitė pasiūlė rinkti suvažiavimo pirmininką ir sekretorių. Sutartinai pirmininku buvo išrinktas Antanas Seikalis, sekretore – Sofija Sasnauskaitė.

Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai taip pat sklandūs. Į ją išrenkami Aurelijus Noruševičius, Virgilijus Kubilius, Kazys Požėra.

Suvažiavimo pirmininkas supažindina su parengta darbų tvarka, klausia, ar kas turi papildymų. Tokių nėra, tad bendru sutarimu su darbų tvarka sutinkama.

Pagal reglamentą žodis suteikiamas Lietuvos žurnalistų draugijos Centro valdybos pirmininkei Marytei Kontrimaitei. Ji sako, kad buvo nemažai problemų dėl Draugijos juridinio perregistravimo ir ta ceremonija tęsėsi gana ilgai. Kurį laiką draugija neturėjo ir savo sąskaitos banke. Pagaliau ji buvo atidaryta. Džiugu, kad naujai išrinktai valdybai ji atiteks ne tuščia.

Marytė Kontrimaitė dėkoja Lietuvos darbo federacijai už suteikiamas patalpas, visokeriopą pagalbą rengiant seminarus ir kitas akcijas.

Pastaruoju metu ketinta perregistruoti draugijos narius, padaryti naujus jų pažymėjimus, bet šio darbo nepavyko atlikti.

Nuo 1998 metų Draugija paprastai per Trijų Karalių šventę teikia kasmetinę Stasio Lozoraičio premiją „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“. Pernai šios premijos laureatu tapo Andrius Navickas, internetinio dienraščio „ Bernardinai.lt“ redaktorius. Šiemet abu Draugijos skyriai ar atskiri jos nariai turi kuo skubiau pateikti savo pasiūlymus Premijos vertinimo komisijai.

Marytė Kontrimaitė apgailestauja, kad Vilniaus skyriaus nariai labai neorganizuoti. Parašyta paraiška Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, iš kurio gautais pinigais buvo galima mokėti nors ir nedidelius honorarus už atliktus darbus.

Centro valdybos pirmininkės Marytės Kontrimaitės darbas (jai pačiai susilaikius) vertinamas patenkinamai.

Gražina Petrošienė, Kauno skyriaus valdybos pirmininkė, informuoja apie skyriaus darbą. Liudas Mažylis padarė labai tvarkingą finansų reviziją, tad gana tikslias pajamų ir išlaidų sumas perduoda Draugijos revizijos komisijos pirmininkei Vidai Primakienei.

G. Petrošienė giria iždininkę Jadvygą Gavenavičienę, visada randančia laiko ir noro ne tik surinkti nario mokestį, bet ir pabendrauti su kiekvienu.

Suvažiavimas G. Petrošienės darbą sutartinai vertina patenkinamai.

Seikaliui pakvietus kalbėti Vilniaus skyriaus pirmininkę Liudviką Pociūnienę, paaiškėja, kad jos nėra. Dar kartą atsiskleidžia Vilniaus skyriaus neorganizuotumas.

Revizijos komisijos pirmininkė Vida Primakienė pateikia finansinę ataskaitą.

Apie Žurnalistų etikos komisijos problemas kalba Gražina Daukšaitė, atstovaujanti Draugijai šioje organizacijoje pagal Visuomenės informavimo įstatymą. Ji sako, kad kol kas Etikos komisija niekam neatsiskaito. Problemų kyla dėl to, kad žurnalistai, dažniausiai net nesusipažinę nei su Visuomenės informavimo įstatymu, nei su Žurnalistų etikos kodeksu, visada nori būti teisūs.

Apie Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo veiklą trumpai informuoja Marytė Kontrimaitė, po Antano Seikalio kadencijos baigties patekusi į šį fondą, ir labai greitai iš jo pasitraukusi dėl neribotos tuomečio fondo pirmininko Ryčio Staselio arogancijos ir nesąžiningumo. Gerai, kad šis fondas pertvarkomas. Dabar pirmininkas yra kitas.

Pagal darbų tvarką ateina laikas naujos Draugijos centro valdybos rinkimams. Į ją išrenkami: Tomas Čyvas, Aras Lukšas, Aurelijus Noruševičius, Marytė Kontrimaitė, Gražina Petrošienė, Kazys Požėra, Kazys Račkauskas, Antanas Seikalis, Vaiva Žukienė. Į revizijos komisiją – Vygaudas Čaplikas, Marija Šaknienė, Albinas Vaičiūnas. Renkamas ir Garbės teismas – trys nariai ir kandidatas. Jais tampa: Edmundas Simonaitis, Gražina Daukšaitė ir Sofija Sasnauskaitė. Kandidatas – Virgilijus Kubilius.

Naujuoju Draugijos nariu priimama vokiečių kalbos specialistė, Vilniaus universiteto dėstytoja ir mūsų šalyje žinoma vertėja Irena Tumavičiūtė. Džiugu, kad Draugija pasipildė dar viena iškilia asmenybe, gal ir Vilniaus skyrius bus aktyvesnis.

Kvapą gniaužiančius faktus, sklaidydama dvidešimties metų senumo laikraščius, atskleidžia Marytė Kontrimaitė per konferenciją, kuri atsako, kodėl tada buvo svarbu įkurti kitą organizaciją, atsiskiriančia  nuo veikiančios pakankamai kompromituotos Lietuvos žurnalistų sąjungos.

Sofija Sasnauskaitė