Gruodžio 10 d. Vilniuje įvyko prieš dvidešimt metų atkurtos Lietuvos žurnalistų draugijos ataskaitinis rinkiminis suvažavimas. Jame buvo pateiktos draugijos Centro valdybos pirmininkės Marytės Kontrimaitės, Kauno skyriaus pirmininkės Gražinos Viktorijos Petrošienės, Revizijos komisijos pirmininkės Vidos Primakienės ataskaitos. Suvažiavimą sveikino Lietuvos darbo federacijos, kurios nare yra Žurnalistų draugija, atstovai.

Suvažiavimas išrinko naują draugijos Centro valdybą. Jos pirmininke išrinkta Gražina Viktorija Petrošienė, vicepirmininkais – Vaiva Žukienė ir Kazys Požėra. Į Centro valdybą taip išrinkti: Tomas Čyvas, Marytė Kontrimaitė, Aras Lukšas, Aurelijus Noruševičius, Kazys Račkauskas, Antanas Seikalis.

Po suvažiavimo įvyko konferencija „Lietuvos žurnalistų draugijai – 20 metų“.

LŽD info