R.Kaminsko nuotr.

2018 m. sausio 31 d. Kaune Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka kartu su Lietuvių išeivijos institutu organizavo fotografijų parodos „Gutauskas, Elskus, Kezys“atidarymą.

R.Kaminsko nuotr.

Parodos atidaryme atsiminimais apie kun.Vaclovą Gutauską SJ dalinosi kun. Antanas Saulaitis SJ. Buvo rodomi filmuoti kadrai apie V.Gutauską, kuriuos pristatė čikagietis gydytojas Audrius Plioplys, kuris parodą ne tik inicijavo, bet ir atrinko nuotraukas iš
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro.

R.Kaminsko nuotr.

2017 m. lapkričio – gruodžio mėn. šį paroda jau buvo eksponuojama Čiurlionio galerijoje Čikagoje su šiuo simboliniu pavadinimu, nes čia susitinka trys iškilios išeivijos asmenybės – kunigas ir du menininkai.

R.Kaminsko nuotr.

Tėvo kun. Vaclovo Gutausko SJ (1913-2003) asmenybė ir jo veikla Lietuvoje nėra plačiai žinoma. Jis gimė 1913 m. rugpjūčio 15 d. per Žolinę-Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventę ir per tą pačią šventę po dvidešimt dvejų metų įstojo į Jėzaus draugiją. 1945 m. liepos 21 d. tapo kunigu. Jis mokėsi Italijoje, Galarate, Aloyzo
institute studijavo filosofiją, o baigė teologijos studijas Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje 1946 m. Po šventimų kun.Vaclovas dirbo sielovadinį darbą Romoje ir jos aplinkinėse parapijose.
Vėliau kartu su tėvu Bružiku pokario metais misionieriavo pabėgėlių stovyklose Vokietijoje.

Atvykęs 1952 m. į JAV trejus metus buvo Nukryžiuotojo Jėzaus seserų vienuolijos kapelionas Elmhurste. Parašė mokslo populiarinimo religinę knygelę „Kas žiūri ir nemato”, ne vieną straipsnį „Laiškams lietuviams”, „Žvaigždei” ir kitiems lietuviškiems leidiniams.

1980 m. kartu su kitais tėvas Vaclovas įsteigė fondą kaupti lėšas Jėzuitų provincijos atkūrimui Lietuvoje, kuris veikė iki 1993 m. Čikagos Jėzuitų vienuolyne tėvas V. Gutauskas SJ gyveno nuo pat jo pastatymo iki savo mirties 2003 metais. Jis buvo palaidotas lapkričio 26 d. Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.

Parodoje eksponuojamos 26 žymaus išeivijos dailininko vitražisto, tapytojo Albino Elskaus (1926-2007) nuotraukos, darytos pabėgėlių stovyklose Lindeberge, Vokietijoje 1949 m. Jose užfiksuotos rekolekcijos, kurias vedė kun. V. Gutauskas SJ . Nuotraukos yra rodomos pirmą kartą.

Parodoje taip pat yra eksponuojamos žymaus išeivijos fotomenininko Algimanto Kezio (1928-2015) nuotraukos, kurios įamžino tėvo V. Gutausko SJ gyvenimą Čikagoje.

R.Kaminsko nuotr.

Šioje parodoje eksponuojamos nuotraukos ne tik įamžina kun. V. Gutausko SJ gyvenimo ir veiklos išeivijoje momentus, bet ir pristato iki šiol nematytas A. Elskaus ir A. Kezio fotografijas, kurios atveria lankytojams išeivijos kasdienybės bruožus.

Raimundas Kaminskas