Per Žalgirio  mūšio minėjimus  plevėsuoja  daug įvairių vėliavų, be abejo,  ir kautynių laimėtojų raudonas audeklas su Gedimino stulpais.  Vokiečių ordino vėliavų nebūna.  KAM  nuotrauka

Per Žalgirio mūšio minėjimus plevėsuoja daug įvairių vėliavų, be abejo, ir kautynių laimėtojų raudonas audeklas su Gedimino stulpais. Vokiečių ordino vėliavų nebūna. KAM nuotrauka

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS

Praėjusią savaitę Lietuva vėl puikavosi, kad  žemaičiai 1260 m.  liepos 13 d.  išmaudė kryžiuočius  Durbės ežere,  o po pusantro šimto metų,  1410-ųjų liepos 15-ąją, susitarę su slavais ir musulmonais,  lietuviai   Žalgirio lauke taip smarkiai nuleido  kraują Vokiečių ordinui, kad jis daugiau  niekados nebebuvo laikomas svarbiausia Vakarų Europos karine galybe.    Šiemet liepos 15-ąją,  iškilmingai  keičiantis Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadams,  pabrėžta, kad mūsų pėstininkija gimė prieš 606 metus, kai lietuviai su lenkais ir vasalais sumušė vokiečių kryžeivius.

Ar nuo 2017-ųjų metų Lietuvoje budėsiantiems  vokiečių kareiviams iš NATO kontingento bus labai malonu klausytis  per svarbiausias  mūsų tautines šventes  deklamuojamų  poeto  Jono Mačiulio-Maironio  eilėraščių „Milžinų kapai“, „Oi neverk, motušėle“,  „Eina garsas“, kurie   smarkiai pliekia  vokiečių kryžiuočius?

Karo istorikai  tvirtina, kad geriausia priminti sąjungininkams vokiečiams, kaip  1919 metais kovėmės vienoje barikadų pusėje prieš rusų Raudonąją armiją.

Turėjo galvoje rusų žandarus?

Maironio antivokiški  posmai parašyti XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje, kai  germanizacija lietuviams  buvo visiškai neaktuali, mūsų tautai   grėsė rusifikacija ir polonizacija.  Štai  Vincas Kudirka savo eilėraščiuose, satyrose daugiausia rašė apie  prievartinio rusinimo pavojų.

„Maironis ilgėjosi  Lietuvos didybės laikų, o tada, XV  amžiaus pradžioje, pagrindiniai  lietuvių  priešai buvo kryžiuočiai.  Ta kova neišvengiamai paveikė poeto  kūrybą.  Tačiau Lietuvos  visuomenė carinio  spaudos draudimo laikais   buvo įpratusi skaityti tarp  eilučių.   Kadangi caro cenzūra neleido „blogai“  vaizduoti   Rusijos imperijos tikrovės, mūsų žmonės tikėjo, kad, rašydamas apie vokiečių kryžiuočius, Maironis turėjo galvoje rusų žandarus, kazokus,valdininkus“, – tvirtino  Vilniaus universiteto  Filologijos  fakulteto  Lietuvių literatūros katedros dėstytoja dr. Brigita Speičytė.

Griovė imperiją iš vidaus

Anot 2012 m. išleistos monografijos „Anapus ribos: Maironis ir istorinė Lietuva“ autorės B. Speičytės,   lietuvių literatūros  tradicija, kai pasipriešinimas  rusiškajam imperializmui  pridengiamas kovos su kryžiuočiais tema, atsirado dar nuo Adomo Mickevičiaus poemos „Konradas Valenrodas“ laikų (1828 m., į lietuvių kalbą kūrinys išverstas  1891-aisiais)  – nors A. Mickevičiaus vaizduotė kryžiuočių didįjį  magistrą Konradą  von Wallenrodę pavertė  gerai  užsimaskavusiu lietuviu, bandžiusiu iš vidaus sugriauti Vokiečių ordiną, skaitytojai nė kiek neabejojo, kad  poema iš tiesų yra apie lenkų ir lietuvių kovą su rusų pavergėjais.   B. Speičytės nuomone, carizmo laikais Lietuvoje   sąvoka „kryžiuotis“  Ezopo kalba dažnai reikšdavo rusiškąjį imperializmą.

Žodžiai – neutralūs, melodija – kovinga

„Rusų generalgubernatoriams uždraudus lietuvišką spaudą,  lietuviai, ypač jaunimas, labai mėgo  Antano Baranausko 1859 m. poemos „Kelionė Petaburkan  (Peterburgan)“  5 dalį  „Na, Lietuva, na, Dauguva“.  Tai buvo tikras iššūkis Rusijai: „Mygi, spaudi mūsų šalį, mūsų žmones gniaužai! Nori savo valdžios peiliu mum širdis supjaustyt, nori savo ledu šaltu krūtines apkaustyti. Neintveiksi, sūnau šiaurės: mūsų širdys tvirtos – seniai buvo išmėgintos, seniai keptos, virtos!“ Rusų administracija, įsiutusi dėl  vyskupo A. Baranausko patyčios, kad lietuviai  „eldijoj Petro plaukia“ (priklauso  Katalikų Bažnyčiai), o rusai – graikiškoje (stačiatikių) geldoje plūduriuoja, uždraudė dainą „Na, Lietuva, na, Dauguva“.   Visuomenės prašomas Maironis 1902 m.  parašė eilėraštį „Eina garsas“. Prie šio kūrinio  rusų cenzoriai negalėjo prikibti, nes ten minimima Prūsija ir kryžiuočiai, tačiau  tuomečiai patriotiškai nusiteikę lietuviai  Maironio kūrinį niūniavo pagal   A. Baranausko  antirusiškos dainos melodiją!– ironizavo filologė  B. Speičytė.

Išsigydė alergiją kryžiuočiams?

Tarpukario Lietuvos rašytojų  karta gana santūriai vertino patriotinę Maironio  poeziją, laikė ją pasenusia. Maironio kūryba vėl tapo populiari Lietuvos atgimimo laikais,  1989–1990 metais. 2017 m., kai pagal NATO Varšuvos  viršūnių susitikimo nutartį  į Lietuvą atvyks vokiečių karių batalionas su juodais kryžiais ant šarvuočių,  Maironio  eilėraščiai  vėl gali atrodyti  nešiuolaikiški, įžeidžiantys sąjungininkus. Valstybinių  Lietuvos švenčių rengėjai  pasijus nejaukiai, jeigu vokiečiai paprašys išversti Maironio  giesmių tekstus.

Vilniaus universiteto  Filologijos  fakulteto  Lietuvių literatūros katedros dėstytoja  B. Speičytė įsitikinusi, kad  lietuviai jau seniai išsigydė ir dvasines  kovų su kryžiuočiais  žaizdas, todėl praeitis netrukdys mums bendrauti su   NATO bataliono kariais  vokiečiais.

Kas iš tos garbės, jei šimtai liūdės

Lietuvių karys iš visiems žinomos dainos „Mažam kambarėly“  sakė savo mamai: „Kas man iš tos laimės ir iš tos garbės, jei aš vienas džiaugsiuos,  o šimtai  liūdės.“ Žalgiris, Durbė, 1236 m. Saulės mūšis lietuviams šventė, o vokiečiams – tragedija.

„Viską reikia prisiminti, nors  kartais ir labai nepatogu,  nediplomatiška, norisi padailinti praeitį. Žalgiris – mūsų istorijos dalis. Liepos 15-oji  –  oficiali Lietuvos kariuomenės  sausumos pajėgų diena.  Mūsų sausumos pajėgų  vėliava  sukurta  pagal  istorinių šaltinių aprašytą audeklą su Gedimino stulpais,    1410 m.  plevėsavusį virš lietuvių karių gretų“, – teigė  Generolo  Jono Žemaičio  Lietuvos karo akademijos  mokslo ir studijų prorektorius, istorikas dr. Gintautas Surgailis. Istorikas pabrėžė, kad kryžiuočiai buvo ne vien vokiečiai.

„Jėga pakrikštyti Lietuvą  atjodavo, atžygiuodavo  ir kitų šalių riterių. Po kiekvieno mūšio su lietuviais  Vakarų metraštininkai nurodydavo –  žuvo tiek ir tiek  riterių. Ir   vardydavo: prancūzai , flamandai, čekai (šių mažiau)“, –   įsigalėjusiai nuomonei kryžiuočius sutapatinti vien su vokiečiais paprieštaravo G. Surgailis.

Pirmieji ištiesė ranką atgimusiai Lietuvai

Karo akademijos senato pirmininkas G. Surgailis  priminė, kad naujaisiais laikais pirmoji šalis, dar 1918-ųjų kovo 23-iąją pripažinusi atgimusią  Lietuvos valstybę, buvo Vokietija. Pirmąją paskolą mūsų ekonomikai  atkurti  irgi suteikė ši šalis,   ginklus  taip pat pirmiausia pradėjome gauti iš Vokietijos kariuomenės arsenalų.

Prieš beveik šimtą metų, 1919-aisiais,  iš vokiškosios  Saksonijos žemės atvykę savanoriai padėjo jaunai lietuvių kariuomenei atmušti rusų  Raudonosios armijos puolimą. Dabar dalis istorikų kalba, kad saksai savanoriai  kone vieni apgynė Lietuvos valstybę, kiti tyrinėtojai, rašantys apie 1919–1920 metų  Nepriklausomybės kovas, saksų beveik nemini.

Kovėsi petys į petį

„Kaip įprasta, tiesos  reikia ieškoti  viduryje  tarp  šių kraštutinumų.  Praktiškai visur petys į petį su  patyrusiais, Pirmojo pasaulinio karo parako uosčiusiais saksais kovėsi ir jauna, bet sparčiai stiprėjusi mūsų kariuomenė. Išskyrus Žemaitiją“, – pasakojo  istorikas G. Surgailis.  Raudonąją armiją, demagogiškai pavadintą „Žemaičių pulku“, Vakarų Lietuvoje sumušė  generolo  Rüdigerio Grafo Gustavo Adolfo  von der Goltzo  vadovaujamo Vokietijos kariuomenės 6-ojo atsargos korpuso  Geležinė divizija (ne saksai!)  ir vietiniai  mūsų partizanai.  Lietuvių ir saksų  ginklo brolybė truko iki 1919 m. birželio 2-osios, kai jie kartu išvadavo Uteną. Netrukus saksai išvyko iš Lietuvos, nes Vokietijos vadovybė nenorėjo, kad įsismaginę lietuviai  užimtų per daug teritorijų.

Vokiečiai Lietuvoje kariavo  ne vien už pinigus (150 markių per mėnesį).  Saksų savanorių Pietų Lietuvos brigados  vadas  generolas majoras  Otto  Freiherras von Ompteda grįžęs namo rašė, kad  vokiečių kariai Lietuvoje  ir Latvijoje  jautėsi kaip graikų istoriko, rašytojo, karvedžio ir samdinio  Ksenofonto  vadovaujami vyrai  svetimame atšiauriame krašte prieš daug didesnes priešų jėgas.  Subyrėjusią  carinę Rusiją generolas majoras O. F. von Ompteda  palygino su žlugusia Persijos imperija.

Vokiečiai – Vyčio kryžiaus kavalieriai

Kai kurie  vokiečių savanoriai nusprendė stoti  į Lietuvos kariuomenę. Keli buvo apdovanoti Vyčio kryžiaus ordinais už  narsą. Tiesa, generolas  Otto Carlas Eduardas Schröderis savąjį  Lietuvos kariuomenės   kūrėjo savanorio  medalį ir Vyčio kryžių 1935 m.  grąžino Lietuvos Respublikos prezidentui Antanui Smetonai,   supykęs, kad mūsų šalis nuteisė Klaipėdos  krašto vokiečius ir suvokietėjusius lietuvininkus, atvirai reikalavusius prijungti lietuvišką  pajūrį prie Trečiojo reicho.

„Svarbiausia  ir patiems prisiminti, ir atvykstantiems vokiečių kariams papasakoti, kad kažkada kovojome kartu, tose pačiose barikadų pusėse“, – įsitikinęs Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslo ir studijų prorektorius G. Surgailis.